Privacy Policy - Hekfabriek Veurne - hekwerk en poorten

Toegangspoorten
Trappen - leuningen - algemene constructie
Metalen binnenschrijnwerk
Automatisering - videofonie

Maatwerk uit eigen atelier!
Ga naar de inhoud

Privacy Policy

menu beneden
Privacyverklaring
 
Hekfabriek (hierna “wij) maakt deel uit van DC Works vof met adres Monnikshoekstraat 8, 8630 Veurne en is eigenaar van de website www.hekfabriek.be  Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Hekfabriek gepubliceerd staan.
 
 
We dragen graag zorg voor onze gasten.  Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van.  Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikservaring te bieden.
 
 
Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
 
Hekfabriek is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.hekfabriek.be (hierna “de website” en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
 
De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepaling, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maar 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.  Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.
 
 
Registratie van persoonsgegevens
 
Je kan de website www.hekfabriek.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over ons, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
 
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 
 
Vertrouwelijke verwerking van gegevens
 
De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.  Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Hekfabriek.  De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
 
 
Hekfabriek verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 
Je e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap bij een contactaanvraag op de website.
 
 
 
Google Analytics
 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk zou worden verplicht, o voor zover derden de informatie namens Google verwerken.  Wij hebben hier geen invloed op.  Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informaties te gebruiken voor andere Google diensten.
 
 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.  De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op server in de Verenigde Staten.  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministere van Handel.  Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
 
 
Toelating voor verwerking
 
 
Als Hekfabriek je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Hekfabriek jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.
 
 
 
Duur van de verwerking
 
 
Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.
 
 
 
Profilering
 
 
De verwerking van je persoonsgegevens omvat GEEN profilering.  Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.  Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.
 
 
 
 
Je rechten
 
 
Recht op toegang en inzage
 
 
Je hebt het recht de gegevens die wij over jou geregistreerd hebben, in te zin en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.  Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd worden.
 
 
Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens
 
 
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website.
 
Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.
 
 
Recht van verzet
 
 
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 
 
Reden van vrije gegevensoverdracht
 
 
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen..
 
 
Recht van intrekking van de toestemming
 
 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken
 
 
Uitoefening van je rechten
 
 
Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@hekfabriek.be, per post Monnikshoekstraat 8, 8630 Veurne of door gebruik te maken van onze contactpagina op de website.
 
 
Recht om klacht in te dienen
 
 
Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Hekfabriek via info@hekfabriek.be of 0477 76 34 73.  Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
 
 
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
 
 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35,
1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be
 
 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 
 
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.
 
 
 
Beveiliging
 
 
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
 
 
Toegang tot gegevens
 
 
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.
 
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
 
Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.
 
We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.
 
 
Copyright
 
 
Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hekfabriek.
 
 
 
Wijziging aan de Verklaring
 
 
Deze Verklaring vervangt alle vorige versies.  We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn.  Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op ons website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.
 
Laatst bijgewerkt: juni 2024
Terug naar de inhoud